زندگی فردی

درک بهتر نیازها و احساسات دیگران به شیوه ای که فرد بتواند نیاز ها و احساسات خودش را نیز در میان بگذارد تا ارتباطی رضایت بخش شکل گیرد.